Til jobcentre

Praktiksteder

I Glad Erhverv udbydes praktikpladser indenfor en lang række fagområder både internt i Glad Fondens egne virksomheder, samt i eksterne samarbejdspartnere:

Medieproduktion:

I Glad Medier indgår TV-Glad, radio, animation og web produktion med hver sin egen medieproducerende redaktion. Foruden at producere programmer og indslag til TV og radio, produceres ligeledes materiale til private kunder. 

Der arbejdes konkret med produktionstilrettelæggelse, produktionsstyring, produktion og formidling. Der arbejdes med video, foto, lys, lyd, scenografi, studieopbygning, dvd-produktion, internet og webproduktion, edb, tegning, illustration og grafisk design, animation, tryk, print, kopiering, udstyrsvedligeholdelse, udstyrspakning, transport, produktionsopbygning, lagerlogistik og databasevedligeholdelse, oprydning og arkivering.

Glad Design:

På Glad Design arbejder kollegaer med og uden handicap sammen side om side. De arbejder med at sprede glæde med mønstre og illustrationer, der omsættes til design til rum, tøj, tekstiler, møbler, tryksager mv. På Glad Designs hjemmeside illustreres mødet mellem spontanitet og grafisk håndværk opstår en særlig stil.

Der arbejdes med illustrationer og grafisk design fra idé til tryk til fx. bogomslag, postkort, magasiner, rapporter, brochurer, plakater, logoer, covers mm.

Glad Teater:

Er Danmarks første professionelle teater for og med mennesker med handicap. Som del af den etablerede teaterbranche samarbejdes og udveksles med andre kulturinstitutioner i ind- og udland. Forestillingerne er alsidige fra det eksperimenterende performanceunivers til gensyn med klassiske fortællinger i nye former. Der er tale om et ukonventionelt teater, der udfordrer sine skuespillere og sit publikum. For nærmere information: http://www.gladteater.dk/

I Glad Teater arbejdes der med krop, stemme, sang, forskellige skuespilteknikker, teori, filmskuespil og radiodrama. Gennem arbejdet bliver man konfronteret med sider i sig selv, man ikke tidligere har kendt. Eleverne udsættes for arbejdspres og sociale udfordringer. Der stilles krav til disciplin og respekt for kolleger og for faget.

Café- og Kantinemedarbejder:

Glad Mad driver både industrikøkken, kantine og cafe samt udbringer frokostanordninger til private kunder. Foruden at servicere Glad Fondens egne lokalafdelinger fra egne køkkener, bestyrer Glad Mad også en biblioteks cafe og et kantine på et stor dansk virksomhed. Løbende vedligeholdes det faglige niveauet for både ordinære ansatte og kollegaer i §103 tilbud i køkkenet med kurser mv. For nærmere information: http://www.gladmad.dk/

I Glad Mad er der arbejdsfunktioner indenfor Café- og Kantineområdet: Planlægning og indkøb, produktion, tilberedning og servering, kostplanlægning og økonomistyring, rengøring, vedligeholdelse, caféarbejde, servicering, hygiejne mm.

Receptionist i Glad Fonden:

I receptionen er der forskellige arbejdsfunktioner indenfor kontorfaget: Receptionsopgaver, telefonomstilling, medarbejder- og mødeoversigt, lokalebookning- og klargøring, rundvisning af gæster, fotokopiering, postsortering, pakkeopgaver, opdatering af telefonlister, lagerstyring og indkøb af kontorartikler, servicering af kunder og gæster, forefaldende opgaver

Kontorfaget spænder fra at passe en telefonomstilling og tage imod beskeder, have styr på hvem der er fraværende, hvilke mødelokaler der skal bruges til hvad, hvem der skal have te og kaffe, rundvisning af gæster, postsortering, pakkeopgaver, opdatering af telefonlister, lagerstyring, indkøb af kontorartikler, servicering af kunder mm.

Servicemedarbejder/ pedel i Glad Service:

I Glad Service, er der forskellige arbejdsfunktioner indenfor servicefaget: Vedligeholdelse af lokaler, kontormøbler og inventar, rengøring, vinduespudsning, indkøb, bilvask, oprydning, kundepleje, blomster opsætning, tøjvask, forefaldende opgaver.

Glad Pedelteamet, har ansvaret for ophængning af billeder, udskiftning af pærer, lettere rengøring, vinduespudsning, instruktion i alarmsystem og lukkeprocedure, nøglesystemer, forefaldende opgaver, bilvask, oprydning, vedligeholdelse af udendørsområder, affaldshåndtering, værksted- og værktøjsvedligeholdelse osv. I pedelteamet udføres også en række håndværksmæssige opgaver, der  spænder lige fra byggeopgaver og reparationer til rengøring af biler og opsætning af billeder, lamper samt malearbejde.

Ydelser

Glad Erhverv er den naturlige professionelle aktør, når kommuner og virksomheder, skal samarbejde om et rummeligt arbejdsmarked og jobskabelse, for personer med funktionsnedsættelse.

Glad Erhverv er en professionel rådgivningsvirksomhed, som hjælper personer med funktionsnedsættelse videre i job og uddannelse. Vi har stor ekspertise i vejledning af personer med vidt forskellige baggrunde og handicap. I samarbejde med jobcentret faciliterer vi en bred vifte af praktikforløb i såvel, interne Glad virksomheder, som ekterne samarbejdsvirksomheder.

Vi tilbyder vejlednings-, afklarings- og opkvalificeringsforløb for borgere med funktionsnedsættelse - der alle sigter mod en indslusning på arbejdsmarkedet med det formål at bringe borgeren et skridt nærmere beskæftigelse.

Alle forløb tilrettelænges individuelt i tæt dialog og samarbejde med jobcentret, og indsatsen målrettes borgerens konkrete og relevante udviklingsmål, med det mål for øje at afdække og virkeliggøre nye muligheder for tilbagevenden til eksempelvis hidtidig beskæftigelse, bane vej for et brancheskift og/eller afklaring til fleksjob mv.

Der er rig mulighed for at sammensætte et virksomhedspraktikforløb indenfor den kreative branche, administration, It, køkken, design, reception  og ’håndens arbejde’ såsom pedel og service området.

Tilbuddet sammensættes med udgangspunkt i den enkeltes ønsker såvel som forudsætninger, og har fokus på at skabe det rigtige match mellem borgeren og  en praktikvirksomheden.

Tilgangen i de forløb der tilbydes, tager afsæt i Glad fondens 15 års erfaringer med målgruppen og afspejler en anden rummelighed, der grundlæggende bygger på - arbejdsfællesskab med ligesindede, hvor der er plads til forskellighed.

Se oversigt over håndtholdte forløb her.

Glad Erhverv har en partnerskabsaftale med Hillerød jobcenter og samarbejder tæt sammen med en vifte af kommunale jobcentre.

Glad Erhverv er kvalitetsgodkendt af Københavns Kommune, som underleverandør til Væksthuset, hvorigennem vi udbyder forløb til Jobcenter København.

Glad Erhverv samarbejder med Københavns Kommune, som leverandør til projektet "på vej uddannelse og job" hvor vi tilbyder uddannelses- og beskæftigelsesafklaring.

Beskyttet beskæftigelse §103

Beskyttet beskæftigelse i Glad Fonden er kendetegnede ved et grundlæggende erhvervsfagligt fokus. Langt hovedparten af det ordinære personale har en faglig uddannelse og bred erhvervsmæssig erfaring indenfor deres respektive brancheområde.

Kendetegnet for det ordinære personale, er at de brænder for deres faglige arbejde, og for det at arbejde side om side med personer med handicap.

Som medarbejder i §103 tilbud bliver man tilknyttet en afdeling/ Glad virksomhed, hvor motivation, læring, interesse og faglighed er afgørende faktorer I forhold til at skulle indgå I det daglige arbejde i en professionel ramme. Derfor vælges en virksomhed ud fra interesse, motivation og faglighed, og medarbejdere deles ikke op efter diagnoser eller handicap.

Det faglige niveau og arbejdsmiljø er med til at give alle medarbejdere et medejerskab, øget motivation og et ligeværdigt arbejdsfællesskab. Dette og det kontinuerlige fokus på faglig udvikling bidrager til at skabe livskvalitet og arbejdsidentitet. Foruden det faglige arbejde er §103 tilbuddet og kendetegnet ved at støtte op om et godt kammeratskab, god fællesskabsfølelse og et godt humør.

Målgruppe

I Glad Fonden rummer vi en bred vifte af medarbejder med eller uden handicap. Dette bidrager til en mangfoldighed i almindelighed og en mangfoldig arbejdskultur i særdeleshed med fokus både på at alle kan noget og der er plads til alle.

Målgruppen for Glad Erhvervs individuelt tilrettelagte forløb, er kendetegnet ved at have et bredt spektrum, af langvarige eller varige funktionsnedsættelser og/eller udviklingsforstyrrelser, som i samspil med forskellige barrier udfordrer borgeren med hensyn til at indtræde på arbejdsmarkedet.

Det spænder lige fra fysiske handicap som f.eks. mobilitetsnedsættelse, hørenedsættelse og synsnedsættelse over til borgere med hjerneskader som f.eks. udviklingshæmning og til borgere med udviklings- og opmærksomhedsforstyrrelser, som f.eks. indenfor autismespektrummet og kognitiv forstyrrelser.